JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Polderbelastingen Algemeen

Hoofdcategorie: ROOT Categorie: Basismenu Geschreven door Super User

Polderbelasting of watergeschot.

 

Wat?

Het watergeschot is een grondbelasting geheven op alle grond gelegen binnen de omschrijving van de polder.
Er wordt geen rekening gehouden met het al dan niet bebouwd zijn van de grond.
Binnen de Slependammepolders is het bedrag  van die belasting sedert heel wat jaren 22 € per hectare met een minimum van 11 €.
Het bedrag wordt elk jaar door de Algemene Vergadering vastgelegd. Het minimumbedrag is reglementair vastgelegd en kan niet gewijzigd worden zonder de geëigende procedure.


Op uw kadastrale legger staat voor het perceelsnummer een aanduiding, in ons geval een letter P met een index 1, 2of3, die aangeeft dat het perceel in een poldergebied gelegen is en dat meteen ook aangeeft dat op die grond een polderbelasting geheven wordt.

Wie?

Iedereen die eigenaar is of houder van een zakelijk recht binnen de polder is gehouden die polderbelasting te betalen.

In gevallen waar de grond bebouwd is met bijvoorbeeld appartementen of een garagecomplex wordt de aanslag gestuurd aan één van de mede-eigenaars. 
In principe wordt gekozen voor de mede-eigenaar die het grootste belang heeft in het geheel. Conform de wet op de polders, zijn alle mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die belasting. 

Indien er een syndicus bestaat voor dat goed wordt dit best bekend gemaakt aan de ontvanger-griffier die er zo mogelijk voor zorgt dat die aanslag aan de syndicus wordt toegestuurd. Een syndicus is normaal niet de eigenaar en is op zich niet de belastbare persoon. Bij uitblijven van de betaling van de belasting kan aanspraak gemaakt worden op de hoofdelijke aansprakelijkheid van alle mede-eigenaars. 

 Er is geen minimum gesteld aan de oppervlakte, wat bijvoorbeeld betekent dat iemand die ook maar 2 m² grond binnen de polder zou bezitten die minimumbelasting betaalt.
Op dit punt is er wel een verschil met de gewone grondbelasting waar geen aanslag opgemaakt wordt onder een bepaald bedrag.

Doel?
Het doel van de belasting is voldoende beschreven binnen het polderreglement artikels 38 tot 42.

Wijze van opmaken belastingscohier.

Ieder jaar ontvangen wij van het kadaster een lijst met de meest recent beschikbare lijst met de percelen gelegen binnen de polder .
Die lijst geeft de eigendomssituatie op datum van 1 januari van het jaar waarvoor geïnd wordt. Volgens het polderreglement is die datum ook de datum waarop de belastbaarheid wordt vastgelegd. 
Op basis van die gegevens wordt een belastingsrol opgesteld.
Bij de Algemene Vergadering die in de loop van de maand maart plaatsvindt wordt het watergeschot voor het reeds lopende jaar vastgelegd.
Dat dagordepunt wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
De belastingsrol wordt later voor uitvoerbaarverklaring voorgelegd aan de Bestendige Deputatie.
De aanslagbiljetten worden meestal omstreeks 1 november aan de belastingplichtigen gestuurd.

Bezwaar tegen de belasting.
Bezwaar tegen de belasting kan uitsluitend ingediend worden bij de Bestendige Deputatie binnen de drie maand na verzending van het aanslagbiljet.
Zie hieromtrent de polderwetgeving en het polderreglement.
Ook indien een bezwaar ingediend werd moet de belasting binnen de gestelde termijnen betaald worden.
Na een eventuele aanvaarding van het bezwaar wordt het gevorderde bedrag terugbetaald.

Omvang van de belastingen binnen de Slependammepolders:

Totaal aantal aanslagbiljetten dienstjaar 2020 :6.901

Totaal aangeslagen oppervlakte: 5.476,6911 HA

Totaal bedrag: 170.426,60€