Welkom op de site van de slependammepolders.

 

De Slependammepolder is een openbaar bestuur dat instaat voor de waterhuishouding binnen de omschrijving van het werkingsgebied.

Onder die waterhuishouding wordt verstaan, het gecontroleerde afvoeren en opslaan van het oppervlaktewater, met de bedoeling overstromingen en droogte te voorkomen.

Hiervoor wat gebruik gemaakt van een groot aantal openbare waterlopen , openbare waterlopen, publieke grachten, bijkomende infrastructuur.

Het polderbestuur bestaat uit dijkgraaf, een adjunct dijkgraaf en een aantal bestuursleden. De samenstelling van het bestuur is vastgesteld volgens de wetgeving en de beschrijving en het interne reglement.

De bestuursleden worden verkozen onder de belanghebbende eigenaars binnen de polder.

Het bestuur wordt bijgestaan door een ontvanger griffier.

Alle ingelanden, eigenaars van grond,  van de polder betalen jaarlijks een polderbelasting, die vast gelegd wordt In de algemene vergadering.

Uit deze belasting wordt de instandhouding van het bestuur betaald, het personeel, diverse kosten en in hoofdzaak het onderhoud van de publieke grachten, het afbetalen van leningen, verzekeringen en dergelijke meer.

Het bedrag van de polderbelastingen beloopt ongeveer een derde van het totale bestedingsbedrag van de polder.

Voor het overige gedeelte worden de kosten terugbetaald door de gemeenten en door de provincie voor wat de jaarlijkse onderhoudskosten betreft. voor bijzondere werken wordt  beroep gedaan op subsidiëring door de provincie en door de VMM.

Wij proberen op andere pagina s binnen deze website één en de ander duidelijk te maken

Wij verwijzen daarbij ook naar verschillende andere websites, zoals deze van de VVPW  en de provincie.

Voor eventuele onduidelijkheden kunt u steeds terecht bij de contactpersonen van de polder.

 

ALGEMENE VERGADERING 2021

 

Wegens de coronamaatregelen vindt de vergadering opnieuw vertraagd plaats op donderdag 16 augustus 2021. 
De vergadering vindt plaats te St-Laureins in de voetbalcantine op het Singelken om 14 uur. 
Tot die vergadering zijn 350 personen uitgenodigd, zijnde de grote ingelanden en een aantal samengevoegden

In deze vergadering worden de volgende punten behandeld:
- Het verslag van de voorgaande vergadering.

-Goedkeuring van de rekeningen. 

-Goedkeuring van de polderbelasting: 22 €/Ha met een minimum van 11 €.

-Goedkeuring van de werken voor het lopende jaar. 

-Goedkeuring van de begroting voor 2021.

 

De uitgenodigde personen die wensen deel te nemen worden in het kader van de coronamaatregelen verzocht zich minstens 2 dagen vooraf aan te melden liefst via email. 

De volmachten dienen ten laatste op dinsdagmiddag  augustus binnengebracht te worden. 

 

Actua:

In het kader van de problematiek omtrent de verdroging hebben de Slependammepolders bij de VMM een princiepsaanvraag ingediend voor het opbouwen van een net van automatische stuwen en vaste peilregelingen.
Het bedrag van de aanvraag beloopt ongeveer 600.000 €.
Naast de 2 bestaande stuwen op waterloop 8330 komen er nog 5 stuks bij.
De stuwen moeten het water zoveel mogelijk op de hoger gelegen plaatsen houden.
Bij droogte gaat geen water meer verloren. Bij veel regen gaan de stuwen de volumes terug aanvullen en gecontroleerd in de normale stand laten terugkomen.

Dwarswaterlopen die veel water aanvoeren worden met vaste kleppen opgestuwd . Bij regenval zal het eerste deel opgespaard worden en pas bij teveel water zullen ze overstorten op de regelbare systemen.

De hogere waterstanden in de waterlopen zullen zorgen voor vis en meer watervogels.
Dit zijn vaststellingen die nu reeds waarneembaar zijn.

Wij hopen dat de bevoegde minister de nodige centen zal vinden.
Dan moet er verder met de provincie vergaderd worden voor een bijkomende betoelaging.

 

Heet van de naald:

 Digitale atlas:

Begin van de maand september 2021 start het openbaar onderzoek naar de vastlegging van de digitale atlas.
Die atlas zal gepubliceerd worden op de site van Geopunt Vlaanderen.
Die atlas zal om de 6 jaar herzien worden .

Daaromtrent zijn er ook uitvoeringsbesluiten op de wet over de onbevaarbare waterlopen verschenen.

Zie ook op https://www.youtube.com/watch?v=ZNwF5gjJ5iM

Onttrekking van water uit waterlopen;

Binnen de voornoemde uitvoeringsbesluiten werden ook nieuwe maatregelen genomen omtrent de onttrekking van water.
Voor de onttrekking zullen aanvragen moeten ingediend worden.
Vanaf beging 2022 zullen er ook metingen van de onttrokken hoeveelheden moeten worden

Voor dit item verwijzen wij graag naar de prachtige brochure uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Klik hier voor het openen van de brochure

Subcategorieën